CHIA SẺ MỘT SỐ MẸO NHẤN TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH HỮU ÍCH

 

 

Trọng âm trong tiếng Anh đặc biệt quan trọng. Việc xác định đúng trọng âm là điều kiện tiên quyết để giao tiếp thành công. Ngoài ra, đối với những bạn học sinh, sinh viên việc nhấn trọng âm trong tiếng Anh càng quan trọng hơn khi tỉ lệ xuất hiện trong các đề thi đại học lên đến 100%. Trong bài viết này mình xin chia sẻ đến các bạn một số mẹo nhấn trọng âm trong tiếng Anh để bạn có thể áp dụng trong các đề thi đại học một cách tốt hơn.

 

1.Mẹo nhấn trọng âm trong tiếng Anh đối với từ đơn

 1.  Danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì nhấn ở âm thứ I

=> e.g. ‘beauty, ‘music, ‘tired, ‘angry,…

 1. Động từ có 2 âm tiết nhấn âm thứ II

=> e.g. comp’lete, de’sign, su’pport,…

 1. Các từ tận cùng là -ic(s), -sion, -tion nhấn âm thứ II từ cuối đến lên

=> e.g. ‘logic, eco’nomics, com’pression, pro’fession, re’lation, so’lution,…

 1. Những từ có tận cùng như -cy, -ty, -phy, -gy, -al nhấn âm thứ III từ cuối đếm lên

=> e.g. de’cocracy, relia’bility, bi’ology, pho’tography, se’curity, po’litical, ‘critical, eco’nomical,…

Mẹo nhấn trọng âm trong tiếng Anh các từ đơn lẻ

2.Mẹo nhấn trọng âm trong tiếng Anh các từ có 2 âm tiết

2.1 Với động từ:

 1. Nếu âm tiết thứ hai của động từ có chứa một nguyên âm dài hoặc một nguyên âm đôi, hoặc kết thúc bằng hai phụ âm trở lên thì mẹo nhấn trọng âm trong tiếng Anh sẽ rơi vào âm tiết thứ 2

Ví dụ:

Apply / ə’plai / arrive / ə’raiv/

attract / ə’trækt / assist / ə’sist /

 1. Nếu âm tiết thứ hai của động từ có chứa một nguyên âm ngắn và kết thúc bởi một (hoặc không có) phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ:

enter / ‘entə / open /’oupən /

envy /’envi / equal / ‘i:kwəl/

 1. Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu nếu âm tiết thứ hai có chứa nguyên âm /əu/

Ví dụ:

Borrow /’bɔrəu/ follow / ‘fɔləu/

2.2 Với tính từ, trạng từ, và giới từ: quy tắc tương tự

Ví dụ:

Lovely / ‘lʌvli/ even /’i:vn /

hollow/’hɔləu / correct /kə’rekt/

alive /ə’laiv/ devine/di:’vain/

ngoại lệ: honest /’ɔnist/, perfect /’pə:fikt /

2.3 Với danh từ:

 1. Nếu âm tiết thứ hai có chứa một nguyên âm ngắn thì mẹo nhấn trọng âm trong tiếng Anh sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất

Ví dụ:

money / ‘mʌni / product /’prɔdəkt /

 1. Trong một số trường hợp còn lại thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

Ví dụ:

estate / is’teit / balloon /bə’lu:n /

design / di’zain/

Mẹo nhấn trọng âm trong tiếng Anh các từ có 2 đến 3 âm tiết trở lên

3.Mẹo nhấn trọng âm trong tiếng Anh các từ có 3 âm tiết

3.1 Động từ:

 1. Nếu âm tiết cuối có chứa một nguyên âm ngắn và kết thúc bởi một (hoặc không) phụ âm thì âm tiết đó sẽ không được nhấn, trọng âm sẽ chuyển sang âm tiết ngay trước đó (âm thứ 2)

Ví dụ:

encounter / in’kauntə / determine /di’tə:min /

 1. Nếu âm tiết cuối chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc bởi hai âm tiết , mẹo nhấn trọng âm trong tiếng Anh sẽ rơi vào âm tiết cuối

Ví dụ:

entertain /entə’tein/ resurrect /rezə’rekt/

3.2 Danh từ

 1. Nếu âm tiết cuối chứa một nguyên âm ngắn hoặc /əu/ , âm này sẽ không được nhấn giọng. Nếu âm tiết ngay trước đó chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc bởi hai phụ âm thì mẹo nhấn trọng âm trong tiếng Anh sẽ chuyển sang âm tiết thứ hai này.

Ví dụ:

mimosa /mi’mouzə/ disaster /di’zɑ:stə/

potato /pə’teitou/ synopsis /si’nɔpis/

 1. Nếu âm tiết chứa một nguyên âm ngắn hoặc /əu/ và âm tiết giữa chứa một nguyên âm ngắn và kết thúc bởi một (hoặc không) phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên

Ví dụ:

quantity /’kwɔntəti/ cinema /’sinimə/

emperor /’empərə / custody /’kʌstədi/

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*